Všeobecné Podmínky

 

Ubytovací Podmínky

Všeobecné ubytovací podmínky Pensionu Bílý Hořec

Není-li stanoveno jinak, je ubytování a služby s tím spojené a objednané poskytováno Pensionem Bílý Hořec, na adrese Horní Lánov ev.č. 47, 54341 s fakturačními údaji:
Radek a Kateřina Vlachovi IC: 69166951 DIČ: CZ7502223322
 


 1. Objednávání a platební podmínky

Objednavatel objednává ubytování v Pensionu Bílý Hořec elektronicky, emailem, ústně, telefonicky či písemnou objednávkou. Objednávka je akceptována po zaplacení zálohy ve výši cca 30% z  ceny ubytování na základě zálohové faktury. Záloha musí být uhrazena dle splatnosti, nebo dle individuální dohody bankovním převodem. Pronajímatel potvrdí objednavateli objednávku do 5-ti dnů po obdržení zálohy e-mailem, telefonicky nebo poštou.

Objednavatel uhradí doplatek ceny ubytování (70%) nejpozději při nástupu k pobytu v hotovosti, platební kartou nebo jiným způsobem po dohodě s poskytovatelem ubytování.


 1. Stornovací podmínky

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování platí tyto stornopodmínky:platné od 1.1.2021

 1. a) Není-li stanoveno jinak, 30 a více dní před zahájením pobytu je zrušení zdarma a vrací se zpět plná záloha.

b)Není-li stanoveno jinak, od 29. dne do 15. dne před zahájením pobytu vracíme: 50 % z celkové zaplacené zálohy na pobyt.

c)Není-li stanoveno jinak, od 14. dne a později již není možné akceptovat žádné storno, tedy při zrušení pobytu propadá celá uhrazená záloha ubytovateli.

 1. d)V případě uzavření zařízení dle nařízení ve vyjímečných případech jako je: nařízení vlády, covid-19, atp. , řešíme vzniklou situaci individuálně dle domluvy a možností se zákazníkem.
 2. e) Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí převodem na účet určený objednavatelem a to do 30-ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

III.
Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ubytování lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně, elektronickou poštou. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. poskytovateli služeb.

V případě předčasného ukončení či přerušení ubytování bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.


 1. Zahájení a ukončení ubytování

Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 15:00 – 20:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den uvedený na potvrzení objednávky nejpozději však do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).


 1. Počet ubytovaných osob

Ubytovatel má právo odmítnout ubytování a služby jiného nebo většího počtu osob, než je rezervováno v objednávce. 


 1. Závady

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je brát tyto závady na zřetel a dle jejich povahy a charakteru se pokusit je odstranit.

VII.
Způsobené škody

Při zahájení ubytování a služeb s tím spojených může ubytovatel požadovat libovolnou kauci na možnost způsobené škody.

Objednavatel je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto uhradit na místě v hotovosti a to doplatkem v případě, že škoda převyšuje částku složené kauce.

Provozovatel neručí za věci vnesené hostem do objektu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).

VIII.
Povinnosti objednavatele

Objednavatel a všichni ubytovaní hosté jsou v průběhu ubytování povini :

1, Dodržovat pořádek a čistotu v pensionu Bílý Hořec i jeho okolí    

2, Zachovávat noční klid (v době od 22:00 hod. do 08:00 hod)

3, Prostory restaurace a společenské místnosti jsou k dispozici   ubytovaným hostům v otevírací době nebo dle dohody, konzumace jídla a nápojů v těchto prostorách je možná pouze z naší nabídky, totéž platí i pro venkovní zahrádku a terasu.

4, Vynášení jídla ze snídaní, obědů či večeří do pokojů není možné.

5, V pokoji a v prostorách pensionu nesmí host bez souhlasu vedení přemísťovat zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

6, V pensionu a zvláště v pokoji není dovoleno hostům používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta ( holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.

7, Na pokojích a ve všech vnitřních prostorách je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ a  rozdělávání ohně. V případě, že dojde k porušení těchto povinností, je tato skutečnost pokutována 1000,- Kč a důvodem k okamžitému ukončení pronájmu bez nároku na vrácení jakékoliv částky, ba naopak při vzniklých škodách jsou ubytovaní hosté povini před odjezdem uhradit vzniklou škodu i pokutu !!
Prostory pro kuřáky jsou venku před pensionem.

8, Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a jniné spotřebiče, uzavřít okna a dveře.

9, Psi a jiná zvířata mohou být v pensionu ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat se účtuje dle dohody.

10, Host je povinen dodržovat ustanovení těchto ubytovacích podmínek. V případě, že je poruší, má poskytovatel služeb právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací a stravovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby bez nároku na vrácení jakékoli částky.

11, Pro hosty pensionu je k dispozici venkovní bazén a dětské hřiště. Všechny atrakce jakožto i bazén jsou bez obsluhy a jejich použití je pouze „na vlastní nebezpečí“. Za děti odpovídají rodiče, není vhodné nechávat děti samotné.

12, Soukromé oslavy a večírky jsou možné pouze v prostorách restaurace po předchozí domluvě.

Objednáním nebo uhrazením zálohy či celé ceny ubytování bere objednavatel a zůčastnění hosté tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

Objednavatel souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů ubytovali, dle zákona č. 110/2000 Sb.

Ubytovací podmínky jsou platné k datu 1.5. 2022

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážení hosté,

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (dále jen „GDPR“) pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů.

Správcem osobních údajů je:

Pension Bílý Hořec, Radek Vlach, Horní Lánov ev.č.47, 543 41 Lánov
IC 69166951

Pro Vaše rezervace, pobyty, platby a komunikaci s Vámi (dále jen „Subjekt“)  v našem ubytovacím/stravovacím zařízení zpracováváme Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení, příp. titul,
 • datum narození,
 • adresa trvalého pobytu, doručovací adresu
 • e-mail a telefonní číslo
 • číslo OP
 • v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní

  občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza)

 • v případě bezhotovostní platby (čísla účtu, či čísla platební karty).

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto

účelem zpracováváme minimálně po dobu trvání doby rezervace, popř. ubytování nebo zákonem stanovenou dobu.

Údaje vyplněné v  knize hostů/smlouvě, společně s údaji na dokladech o úhradě pobytu zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a našim zařízením, jehož předmětem je poskytování ubytovacích a souvisejících služeb (stravovacích apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb.

V případě cizinců zpracováváme údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené nám zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádíme výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti, zahrnuje předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnuté služby vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy. 

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému

Vaše osobní údaje neposkytujeme.

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním

Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění ve smyslu GDPR.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat

od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,

popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na

přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro

ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme

v rozporu s GDPR.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.